Keskkonnaministeerium soovib muuta jahi- ja relvaseadust

KKM on valminud eelnõu, millega soovitakse muuta jahi- ja relvaseadust.

Muutused on tingitud Aafrika sigade katku kiirest levikust. Sellekohane
eelnõu saabus EJSi reedel ja meie seisukohta soovitakse esmaspäevaks. EJS
president Margus Puust on kokku kutsunud esmaspäeval 10. augustil
erakorralise juhatuse koosoleu, et teemat arutada. Eelnevalt pidi
erakorraline juhatuse toimuma 27. augustil, aga seoses kujunenud olukorraga
tulevad juhatuse liikmed kokku juba esmaspäeval. EJS kujundab seisukohad ja
need edastatakse ministrile. Eelnõus on mitmeid põhimõttelisi muudatusi
võrreldes kehtiva seadusandlusega. Seaduseelnõu kohaselt lubatakse metssigu
küttida mootor- ja maastikusõidukist, kunstliku valgusallika abil ja ka
helisummutit kasutades ning lubatakse metssigu püüda püünisaedadega.
Analoogselt marutauditunnustega looma surmamisele lubatakse eelnõu kohaselt
ka ilmsete seakatku tunnustega ulukit surmata jahiloata. Maaomanikul või
tema poolt määratud isikul laieneb õigus oma kinnistul peale väikeulukite
küttida ka metssigu.

Millised saavad olema EJS juhatuse seisukohad, see saab selgeks esmaspäeval.

Loe materjale lisaks:

Autor: Silva Milder