Teavituskiri hundijahi tingimuste muutmise kohta seoses esialgse õiguskaitse rakendamisega haldusasjas nr 3-20-2368

Keskkonnaameti teade muutmata kujul:

Edastan alljärgneva info:

  1. 28.11.2020 (koos 02.12.2020 kaebuse täpsustusega) saadeti Tallinna Halduskohtule MTÜ Eesti Suurkiskjad kaebus Keskkonnaameti 29.10.2020 käskkirja nr 1-1/20/192 ” Hundi küttimismahu kehtestamine 2020/2021 jahiaastaks” tühistamiseks.
  2. Ühes kaebusega esitas kaebaja kohtule esialgse õiguskaitse taotluse, milles palub peatada hundijaht seniks kuni kaebuse sisu on uuritud ja kaebuse menetlus ametlikult lõppenud. Tallinna Halduskohtu 02.12.2020 määrusega otsustas kohus võtta kaebuse menetlusse ja viia läbi eelmenetluse toimingud.
  3. Arvestades eeltoodut peatab kohus alates 07.12.2020 kohtumäärusega nr 3-20-2368 esialgse õiguskaitse korras käesolevas haldusasjas tehtava lõpplahendi jõustumiseni Keskkonnaameti 29.10.2020 käskkirja nr 1-1/20/192 “Hundi küttimismahu kehtestamine 2020/2021 jahiaastaks” kehtivuse osaliselt. Igal ohjamisalal, millele küttimismaht määrati võib küttida pooled isendid v.a. ohjamisalad, kus sätestati kütitavate isendite arvuks 3, 5, 15 ja 15 (Ida-Viru, Viru, Lääne-Viru ja Pärnu-Rapla). Nimetatud ohjamisaladel võib küttida vastavalt 2, 3, 8 ja 8 isendit.
  4. Arusaadavuse mõttes lisan ka selgitava tabeli kohtumäärusega määratud huntide küttimismahu realiseerimise võimaluste kohta (lisatud kirjale).
  5. Palun info edastada esimesel võimalusel kõikidele ohjamisalade koordinaatoritele ja jahipiirkonna kasutajatele.

Huntide_kyttimine_ohjamisaladel_oiguskaitse_alates_07.12.2020

 

Autor: Lauri Ellram