KARUJAHIST

Head liikmed,

Järvamaal võib see aasta küttida kokku 5 karu.

1) 1. augustist – 30. septembrini võib küttida ühe pruunkaru Koeru jahipiirkonnast.

2) 1. augustist – 30. septembrini võib küttida neli pruunkaru ülejäänud jahipiirkondades kuni maakondliku küttimismahu täitumiseni (küttimismahust on maha arvatud Koeru jahipiirkonnas küttida lubatud pruunkaru). Igast jahipiirkonnast võib küttida ühe pruunkaru kuni määratud küttimismahu täitumiseni.

3) 1. oktoobrist – 31.oktoobrini võib pruunkaru küttida kõikides jahipiirkondades, kuni maakondliku küttimismahu täitumiseni.

Jahi korraldusest:

Mina olen kontaktisik Järvamaal ning kõik karu jahid tuleb eelnevalt registreerida. Seda peab tegema jahtkonna esimees, kes vastutab jahi korraldamise eest oma maadel. 

2.2.1.   Pruunkaru jaht tuleb eelnevalt registreerida  käskkirja lisas 2 nimetatud kontaktisiku kaudu, arvestades  käskkirja  lisas  1  sätestatud  küttimismahtu  ja  -tingimusi.  Pruunkaru  jahi registreerimiseks tuleb asjaomase kontaktisiku telefoninumbrile saata lühisõnum (SMS), milles tuleb märkida märksõna „karujaht”, küti nimi, jahipiirkonna ja jahiala nimi, kus jahti planeeritakse.   Lühisõnumiga   registreeritud   pruunkaru   jaht   kehtib   12   tundi   arvates lühisõnumi saatmise hetkest.

2.2.2.   Pruunkaru  küttimisest  tuleb  käskkirja lisas  2  nimetatud  vastavat  kontaktisikut  teavitada viivitamatult pärast pruunkaru küttimist, saates kontaktisiku telefoninumbrile lühisõnumi (SMS) sisuga: märksõna „karu kütitud”, küti nimi, jahipiirkonna ja jahiala nimi, kus karu kütiti.

2.2.3.   Lühisõnumi  „karu  kütitud“  saamisel  teavitab  kontaktisik  viivitamatult  kõiki  kehtivale jahile registreerinud jahimehi lühisõnumi (SMS) teel (sisu: „karu kütitud”, jahipiirkonna (ja   jahiala)   nimi,   kus   karu   kütiti)   nende   ohjamisalal   pruunkaru   küttimisest   ning küttimismahu täitumisel ka karujahi lõppemisest. Peale küttimismahu täitumist ja vastava teavituse saamist lõppeb koheselt kõigi karujahil olevate jahimeeste registreering.

KESKKONNAAMETI KARUJAHI KÄSKKIRI:

KeA_käskkirja_2018_mall_pruunkaru_24082018_ver1

 

Autor: Lauri Ellram